Cách Khắc Phục Tình trạng Màn Hình Cảm Ứng Bị Đơ, Giật Lag Và Chậm - Tăng Độ Mượt Cảm Ứng

Màn hình cảm ứng của bất kỳ thiết bị hủy với việc sử dụng. Kết quả là bạn gặp trễ cảm ứng và đôi khi màn hình cảm ứng của bạn ngừng đáp ứng. ứng dụng sửa chữa màn hình cảm ứng phân tích thời gian đáp ứng màn hình cảm ứng và làm giảm nó để bạn có thể có một kinh nghiệm mượt mà với màn hình cảm ứng.
Các tính năng
-> Sửa chữa màn hình cảm ứng của bạn bằng cách loại bỏ độ trễ cảm ứng và nâng cao đáp ứng màn hình cảm ứng.
-> Làm cho nó dễ dàng hơn để bạn có thể gõ trên bàn phím của bạn.
-> Giảm thời gian đáp ứng màn hình cảm ứng.
-> Dễ dàng và quá trình nhanh chóng.
-> nhẹ cân apk. Không đồ họa không mong muốn.
CÁCH màn hình cảm ứng SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH?
sửa chữa màn hình cảm ứng có 4 giá trị thời gian phản ứng từ 4 bộ phận của màn hình cảm ứng. 3 mẫu như vậy được thực hiện cho độ chính xác tốt hơn. Dựa trên những giá trị, ứng dụng tính toán, thời gian đáp ứng đồng đều giảm và áp dụng nó cho màn hình cảm ứng trên mặt phần mềm.
Đây là cách sửa chữa ứng dụng màn hình cảm ứng.

Dùng trình duyệt Chrome để load trang nhanh hơn


Safe to Download

First you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:

1.Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard).
2.Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
3.Click ‘install’
4.Wait for the APK to install.
5.Do not run the application yet.
6.After successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.

Where to put the OBB or Data file?
1.First of all unzip/extract the downloaded OBB or Data file in your PC or laptop.
2.Copy the ‘Data’ folder and place it into the given path:External SD Card > Android > Data > **paste the folder here**In case of OBB files, copy the OBB folder and place it in the given path here:External SD Card > Android > OBB > **paste the folder here**
3.If you cannot find the OBB or Data folder, you can create a new folder manually.
4.Make sure that the files are successfully copied in your SDcard.
5.Disconnect your phone from PC.
6.Run the APK file now.

Advertisement
KHU VỰC ADS

0 Comments

Post a Comment