Aris - Linux Launcher, shell and command lines

 

Đã bao giờ tự hỏi nếu bạn có thể sử dụng điện thoại của bạn như một hacker chuyên nghiệp? Giờ đây với các chủ đề Aris, bạn có thể tìm kiếm ứng dụng / danh bạ của mình ngay lập tức và làm rất nhiều thứ giống như một hacker thực sự.


Các lệnh tích hợp
uninstall: để gỡ cài đặt một ứng dụng
info để khởi chạy trang chi tiết ứng dụng
add: để đặt một ứng dụng / liên hệ vào thư mục
remove: để xóa một ứng dụng / liên hệ khỏi thư mục
hide: để vô hiệu hóa một ứng dụng / liên hệ khỏi bị tìm kiếm
clipboard: để có được văn bản trong clipboard
restart: để khởi động lại Aris

clear: để xóa đầu ra giao diện điều khiển
show: để bật lại ứng dụng / liên hệ bị vô hiệu hóa
wifi: để bật WiFi
bluetooth: chuyển đổi bluetooth
folder: để hiển thị thư mục
apps: để hiển thị tất cả các ứng dụng
flash: chuyển đổi flash
weather: để hiển thị thời tiết hiện tại
shell: để sử dụng lệnh
locateme: để hiển thị hình ảnh của vị trí hiện tại của bạn
note: để bắt đầu chỉnh sửa một ghi chú
encrypt: để gửi tin nhắn được mã hóa
ls: để hiển thị thông tin của một mục
code: để hiển thị một cửa sổ hiển thị mã
number: để gọi điện thoại

equation: để tính phương trình

Tính năng

Tìm kiếm tức thì
Chỉ cần gõ bất cứ điều gì để khởi chạy ứng dụng của bạn như hacker chuyên nghiệp.

Thông báo
Hiển thị tất cả các thông báo trực tiếp trong bảng điều khiển

Khóa
Khóa trình khởi chạy của bạn với mã mát mẻ chạy như thể bạn hackre.

Chủ đề & Tùy chỉnh
Bạn có thể tùy chỉnh trình khởi chạy của mình bằng cách đặt hình nền, màu văn bản / kích thước / phông chữ, bàn phím, thậm chí áp dụng gói biểu tượng!

Vỏ mạnh mẽ
Để chạy các lệnh shell, chỉ cần sử dụng ‘shell, để bắt đầu!

Chạy tức thì
Bằng cách định cấu hình Instant Run, bạn có thể thực hiện tìm kiếm Google, v.v. ngay trong bảng điều khiển.

Dùng trình duyệt Chrome để load trang nhanh hơn


Safe to Download

First you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:

1.Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard).
2.Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
3.Click ‘install’
4.Wait for the APK to install.
5.Do not run the application yet.
6.After successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.

Where to put the OBB or Data file?
1.First of all unzip/extract the downloaded OBB or Data file in your PC or laptop.
2.Copy the ‘Data’ folder and place it into the given path:External SD Card > Android > Data > **paste the folder here**In case of OBB files, copy the OBB folder and place it in the given path here:External SD Card > Android > OBB > **paste the folder here**
3.If you cannot find the OBB or Data folder, you can create a new folder manually.
4.Make sure that the files are successfully copied in your SDcard.
5.Disconnect your phone from PC.
6.Run the APK file now.

Advertisement
KHU VỰC ADS

2 comments

  1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ChaiTkDHeX52lIIqt1Ab9_b7YBO63n85gtuSTruAMwI23ARABIK27_3JgwbX6DaABpPX5ogLIAQKpAnngTeGNME0-qAMByAPJBKoEiwJP0P_Bn9Y_sQBQAHLPduacjlLlj9SlwJ3DqizoovfDWNUuUc5574x3zVvGxroZNUkon31herc1Ug0gvwseapkt3UutatAXu4p-ph17Rs_0TJfQY3Cih8oppHvLyPMQpoeN71GQ_e6Q0H2lCTVc7T1XobYnHcE4wEpr1smCUKGIUrvbVXyF7vQ5BXhAKqz2Azt0JkmfTUP0XoOkF6GJeb1nXJIRwjphc4bIqIUAT375dv3z0ep2byFbZ1lCOB6cLVZNptfEoSimFUVyAZ3ftq57KxHMZerx-hgtUGHAcgC91x51PsWmrF2QB6sUUisEzHrdCr70dxh03FkILYiaOPf85mYGud6qufbB_gHABM3mmLarA4gFvYGZkyyQBgGgBgLYBgKAB8SKht0BiAcBkAcCqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeUmLECqAel3xuoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH7paxAqgHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BvYBwGgCOXjPrAIAtIIBggAEAIYGrEJJGy-45LIM72ACgGYCwHICwG4DAHYEwOCFBEaD3d3dy5ucWNtb2Quc2l0ZZgWAQ&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3pdLGbCZhleyfSdXrkQKGkgYWIoXLsVxZDCwHjGcX5J2zygCWtj3AFgmG5YL-zPOxmfaRWF-r_rI2TFhY1XzbdYENAs6t0CU4d1z4GCbNjocignZpe3b1OiFcEXeLndjt8hu0N8LHgQBpc1QyjSMPf-aM9Cs&sig=AOD64_3iqpASUTVBQ0cL91u9xYJceb4iaw&client=ca-pub-2138092191362054&nb=49&adurl=https://apkintel.com/play.php%3Fsource%3D2020%26gclid%3DCj0KCQiA5vb-BRCRARIsAJBKc6LkBar1SFA_ciVYErUF7BYpo5_zBE2TquNvHkJOZkEWjFWiaf8CJWoaAqBrEALw_wcB

    ReplyDelete


EmoticonEmoticon