GTA V MOD v10 (410MB)│Đồ Họa HD@60fps│ Bản MOD Monster & Nhiều siêu xe + Vip CLEO » Hỗ trợ ALL GPU│Giới thiệu:
Hôm nay NQC MOD sẽ chia sẻ cho các bạn GTA V MOD v10 (410MB)│Đồ Họa HD@60fps│ Bản MOD Monster & Nhiều siêu xe + Vip CLEO » Hỗ trợ ALL GPU│»  với các tính năng: 

-BẢN MOD MONSTER 

-THÊM NHIỀU SIÊU XE & BOOSTER MOD

-THÊM NHIỀU TÍNH NĂNG VÀO MENU MOD

-HẠN CHẾ VĂNG GAME 

-THÊM NHIỀU CLEO BÁ ĐẠO

-CÒN NỮA... XEM TRONG VIDEO

----DOWNLOAD VỀ MÁY----
Tải về Link Server 1 Ấn độ
Đã nhận link tải

Tải về Link Server 2 VN
Tổng quan:
Dung Lượng: 420MB
Quyền (Permisions): No
ROOT: No
Type File: .APK file by NQC MOD

Video Test

Dùng trình duyệt Chrome để load trang nhanh hơn


Safe to Download

First you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:

1.Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard).
2.Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
3.Click ‘install’
4.Wait for the APK to install.
5.Do not run the application yet.
6.After successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.

Where to put the OBB or Data file?
1.First of all unzip/extract the downloaded OBB or Data file in your PC or laptop.
2.Copy the ‘Data’ folder and place it into the given path:External SD Card > Android > Data > **paste the folder here**In case of OBB files, copy the OBB folder and place it in the given path here:External SD Card > Android > OBB > **paste the folder here**
3.If you cannot find the OBB or Data folder, you can create a new folder manually.
4.Make sure that the files are successfully copied in your SDcard.
5.Disconnect your phone from PC.
6.Run the APK file now.

Advertisement
KHU VỰC ADS

3 comments

  1. Gắn Fanpage vào trang cá nhân Facebook mới nhất 2019

    ReplyDelete
  2. https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CfGdMJTbOXvG7D9LV-QOu7qqoCtrplbdd49nP780LwI23ARABIK27_3JgwQXIAQKoAwHIA8kEqgTwAU_QPfQECbOgnC6NDxeLVLUTiic29oLPicbXToAIs78mI5Fq1s8EZv-4PrsX2Sgi4B-romUDURfG2VGF0OeuyKLf0_2fro0LffS5yjZXdWCGY8aFIyGhIQ9Tsg22fA6eAobXN9c7zB4P8awU-0uK9RtqqvAZqAMu9EOgGHX7vsExmnVg-CCRZyxirXeipTsDmsly7bRJQZ228-pKdjDgi_e1zn9DDwXtQuvs3-TC2sScg9O15pa97NT2yix3ExCRqYD6pLYX-Sjc1GLxX4J3T2QhwC_fQbeYhtPKRFh-0buq8Asu4qNIV9Tcq1CFmXYnn8AEz4vVzfQCiAX09-HIJZAGAaAGAtgGAoAHzfn50QGIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAaAIt8ioBLAIAtIIBggAEAIYGrEJsk-_RBl9CwCACgGYCwHICwHYEwKCFBEaD3d3dy5ucWNtb2Quc2l0ZQ&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3WCvkQXGmZFontsKB-rBWmXN71FAS3na11NKidUESKVllHJgID_NpVq-0V3tARE4-I156B4OS9__yyG3vnMcL6TX5koCIMq0gacof93VcCdSBWQW73JYqLReFHOvVxUw783UfU11me8-JeM2Nld8HUAUCW1Y&sig=AOD64_3PM2Ua4C7uRS_HUqqxYulWGB-e1Q&client=ca-pub-2138092191362054&nb=49&adurl=https://mocchaumilk.net.vn/tung-bung-khuyen-mai-mua-12-hop-tang-1-hop-cung-loai/%3Futm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DCPC%26utm_campaign%3DMua_12_Hop_Tang_1_Hop%26utm_term%3Dtraffic%26utm_content%3Dbanner_admicro_1

    ReplyDelete


EmoticonEmoticon